X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Tasarım Bilir Kişi

 

2- Bilirkişiler tarafından, Web sitesiİli, Salihli  İlçesi, Caferbey mahallesi, 3120 ada, 6 nolu  parselde kayıtlı, 40.210.21 m2 alanlı bir katlı işyeri ve arsası, niteliğindeki taşınmaz için belirtilen kıymet takdirleri değeri oldukça düşüktür. Zira Web sitesi Firmasıkonusu taşınmaz ve üzerindeki yapılaşmaların, satış konusu taşınmazın, niteliği, mevkii, ulaşımı, civarındaki emsallerinin serbest piyasa alım-satım rayiçleri birlikte düşünüldüğünde; taşınmaz için takdir edilen değerin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim, bu taşınmaza denk dayanak gösterilen emsaller  gözönüne alındığında takdir edilen kıymetlerin ne derece düşük ve gerçekten uzak olduğu net olarak anlaşılmaktadır.

 

Değer tespiti yapılan taşınmaz, mevkisi, 40.210.21 m2 Ankara Web Tasarım alanı, ulaşımı, ticari aktivitenin yüksek olduğu bölgede bulunması itibariyle, piyasa rayiç değerinin 15.000.000,00 dan aşağı olamayacağı aşikardır. Mahkemeniz dosyası üzerinden alınan kıymet takdiri raporlarında belirtilen taşınmaz kıymet takdirleri ile taşınmaza emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri arasında fahiş miktarda fark bulunmaktadır. İşbu davaya konu taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri internet ortamında araştırılmış ve işbu dilekçemiz ekinde sunulmuştur.  Ankara Web Tasarıme ait taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri internet ortamında ve emlakçılardan alınacak bilgilerle araştırıldığında anılı taşınmazların bedellerinin belirtilen miktarların çok üstünde olduğu görülecektir. Mahkemeniz dosyasında takdir edilen bedellerin söz konusu taşınmazların değerleri ile bağdaşmasının mümkün değildir.  Bilirkişi raporlarında takdir edilen taşınmaz bedelleri Ankara Web Tasarımolağan piyasa rayicinin altında ve oldukça düşüktür.

 

Nitekim;

 

  • Aşağıda yeralan satılık fabrika; Toplam 9500 m2 yüzölçümlü olup kapalı alanı sadece 6500 m2.dir. Bunun içinde 8.500 m2 bağ, zeytinlik, bağ evi de yoktur. Bu fabrika binası dahi 3.500.000.EURO değerindedir. Davaya konu taşınmaz bunun 5 misli yüzölçümlüdür. İçerisinde devasa fabrika binası, bağ, zeytinlik, bağ evi bulunmaktadır.

 

 

  • Aşağıda yeralan taşınmaz, 16.000.m2. dir. Web sitesi Firmasıkonusu taşınmazla mukayese dahi edilemeyeceği halde satış bedeli 9.000.000.TL.dır.

 

  • Aşağıda yeralan taşınmaz için talep edilen satış bedeli 13.000.000.TL.dir.

 

 

  • Aşağıdaki taşınmaz için talep edilen satış bedeli 12.000.000.TL.dır.

 

 

 

  • Aşağıdaki taşınmaz için talep edilen satış bedeli 11.250.000.TL.dir.

 

 

  • Web sitesi Firmasıkonusu taşınmazlar ile hiçbir konuda kıyas edilemeyecek aşağıdaki taşınmaz için talep edilen satış bedeli 7.800.000.TL.dir.

 

 

  • Web sitesi Firmasıkonusu taşınmazların yirmide biri büyüklüğündeki bu taşınmaz için talep edilen satış bedeli 18.000.000.TL.dir.

 

İtiraz ettiğimiz taşınmazlar için belirlenen söz konusu değerlerinin/kıymet takdirlerinin kabul edilemeyecek derecede düşük ve gerçekten uzak olduğu açıktır. Yüzölçümü, kapalı alanı, açık alanı, 8.500.m2 bağ, bağ evi, ve ayrıca zeytinlik olduğu göz önünde bulundurularak mukayese dahi kabul edilemeyecek emsal bedeller karşısında, kıymet takdirlerinin afaki düşük olduğu, taşınmazın arsa değerinin dahi  takdir edilen kıymetlerden daha yüksek olduğu açıktır. Bu nedenle, kıymet takdir raporlarının kabulü mümkün değildir.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda izah edilen nedenlerle, söz konusu bilirkişi raporlarına itirazlarımızı sunar; itirazlarımız doğrultusunda bilirkişilerden ek rapor alınmasına veyahut başka bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale  talep ederiz. 12.04.2016

 

 

Ek- : İşbu davaya konu taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların internet ortamından edinilmiş

rayiç bedelleri çıktısı