X

Yazar: 11 Mayıs 2016

Ankara Web Sitesi

 

 

Şüpheliler hakkında bedelsiz senedi kullanma suçunu işlemiş olmaları sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunulmuş; ancak Ankara Web Tasarım Makamı 27.01.2016 tarihli ve 2014/77557 soruşturma nolu dosyası üzerinden verdiği kararında  ‘’ şüpheliler üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ancak müştekinin şikayetinden vazgeçtiği’’  gerekçesiyle şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Ankara Web Tasarım İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup kaldırılması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 

1- Şüphelilerin işlediği suç nedeniyle, şikayetten vazgeçenin Ankara Web Tasarımolduğu haricen öğrenilmiştir. Ankara Web Tasarım17.06.2013 tarihinde müşteki şirketi temsile yetkili kişi olarak atanmış, bu nedenle yasal olarak şikayet dilekçemizde Müşteki Şirket temsilcisi Ankara Web Tasarımgösterilmiştir. Ancak kendisi hisse devri suretiyle Müvekkil/Müşteki şirket ortaklığından ayrılmış olup, EAnkara Web Tasarım’ın  müşteki şirketi temsile ilişkin yetkisi 31.12.2013 tarihinde iptal edilmiştir. Buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi çıktıları dilekçemiz ekinde sunulmuştur.  Bu nedenle; 31.12.2013 tarihinden itibaren   Müvekkil Şirketi temsil ve ilzam yetkisi kalmayan EAnkara Web Tasarım’ın, Müvekkil Şirket’in müştekisi  olduğu işbu soruşturma dosyasındaki şikayetten vazgeçme hak ve yetkisi yoktur.

 

2- 31.12.2013 sonrasında, eski ortak EAnkara Web Tasarım’tan Müşteki Şirket hisselerini devralarak Müvekkil/müşteki temsil ve ilzama yetkisine sahip olan kişi Mustafa Turan’dır. (Buna ilişkin ticaret sicil gazete çıktıları ekte sunulmuştur.) Dolayısıyla, işbu soruşturma dosyasına ilişkin olarak Şüpheliler hakkında şikayetten vazgeçme hakkı da, Müşteki şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi Mustafa Turan’a aittir. Mustafa Turan 31.12.2013 tarihinde 10 yıl süre ile müşteki şirketi teslim ve ilzama yetkili kişi olarak atanmış, müşteki şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olduğu ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiş, işbu yetki ataması Ticaret Sicil Gazetesinde 08.01.2014 tarihinde yayınlanmıştır. Şüphelilerin işledikleri suç nedeniyle, ne vekil olarak tarafım, ne de Müşteki Şirket temsilcisi olarak Mustafa Turan şikayetinden vazgeçmiş değildir.  Vekil olarak tarafımıza bu yönde verdiği bir talimat ta bulunmamaktadır. Bu nedenle Müvekkil/Müşteki Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan, bu yetkisinin bulunup bulunmadığı dahi kontrol edilmeyen kişinin şikayetten vazgeçtiği gerekçesi ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar usul ve yasaya aykırıdır.

 

3- Sonuç olarak şüphelilerin anılı suçu işlediği sabit olup, şikayetimiz halen devam etmektedir.  Şikayetten vazgeçme hakkını haiz şirket yetkilisi tespit edilmeden, yeterli soruşturma ve inceleme yapılmadan, Müvekkil/Müşteki Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan Ankara Web Tasarımtarafından verilen şikayetten vazgeçme beyanı dayanak gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar usul ve yasaya aykırı olup,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No: 2014/77557, Karar No: 2016/6984 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerekmektedir.

                                  

Sonuç Ve İstem      : Yukarıda izah edilen nedenlerle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27.01.2016 tarihli 2014/77557 soruşturma nolu dosyası üzerinden şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılarak; itirazlarımız doğrultusunda Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 04.03.2016