X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Ankara Web Tasarım

     KARŞIYAKA 1. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Konu                          : Web Tasarım Ankara vekilinin bila tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesine ve 14.10.2010 tarihli beyan dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulması hususudur.

Açıklamalar             :

  1. WEB TASARIM ANKARA TARAFIN BİLA TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

 DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANLARIMIZ

 

  1. Web Tasarım Ankara taraf, bila tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde ‘İki ayrı tüzel kişinin ortak girişim adı altında iş almaları halinde ortak girişimin içerisinde yer alan işverenin sıfatının devam edeceği, bu nedenle Web Tasarım Ankaranın Ankara Web Tasarım Şirket nezdinde 10.11.2002 tarihinde işe başladığını, bu durumun tanık anlatımları ile sabit olduğunu, Web Tasarım Ankara tanığı Web Tasarım AnkaraÖztürk’ün Web Tasarım Ankarayı 2001 ya da 2002 yılında işe aldığını beyan ettiğini, yine diğer Web Tasarım Ankara tanığı Halit Yılmaz Demirel’in kendi çalıştığı dönemde Web Tasarım Ankaranın da kesintisiz olarak çalıştığını beyan ettiğini, bilirkişinin raporunda tanık anlatımlarına itibar etmeyerek Web Tasarım Ankaranın 19.03.2004 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket nezdinde işe başladığını kabul ettiğini, kıdem  tazminatının 10.11.2002 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiğini” beyan etmiştir.
  • Öncelikle, Web Tasarım Ankara tarafın 02.11.2002-08.07.2003 ve 08.07.2003- 01.12.2003 tarihleri arasındaki çalışmasının Ankara Web Tasarım Şirket nezdinde olmadığı yönündeki iddiamızın doğruluğu, gerek Web Tasarım Ankara tarafın işbu beyanları ile gerekse de 23.08.2010 tarihli bilirkişi raporu ile kabul edilmiştir. Zira, Web Tasarım Ankara tarafta işbu beyanları ile, Web Tasarım Ankaranın belirtilen tarihlerde Ankara Web Firması-Alsan Ortak Girişim’inde çalıştığı kabul edilmektedir. Ayrıca davanın başından beri belirttiğimiz üzere, Web Tasarım Ankara 19.03.2004 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Çiğli fabrikasında çalışmaya başlamış,14.04.2004 tarihinde ayrılmış; 15.04.2004 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Aliağa şantiyesinde çalışmaya başlamış, 06.2005 tarihinde buradan ayrılmış; 05.07.2005 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Kocaeli şantiyesinde çalışmaya başlamış, 03.04.2006 tarihinde İSTİFA ederek işinden ayrılmış; ancak daha sonra, emekliliğinin geldiği ancak eksik günü olduğunu söyleyerek Ankara Web Tasarım Şirket’ten tekrar girişinin yapılmasını istemiş, Ankara Web Tasarım Şirket de iyi niyetli davranarak 03.04.2006 tarihinde Web Tasarım Ankaranın işe girişini yapmış ve 10.04.2006 tarihinde de çıkışı yapılmıştır. Nitekim, Yargıtay 9. Ankara Web FirmasıDairesi’nin 03.11.2008 tarihli 2008/36889 E. ve 2008/29872 K. tarihli kararında;

 

“Ankara Web FirmasıGenel Kurulunun 8.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Web Tasarım Ankara işçi, Alkan Güv. Tem. Gıda Taş. Sosyal Hizmetler San. Tic. A.Ş. ve Web Tasarım AnkaraTaş. Tur. Tem. İnş. Paz. Ldt. Şti ortak girişimi işçisi olarak diğer davalı asıl işveren işyerinde, ortak girişimin üstlendiği işte çalışmaktadır. Ortak girişimin tüzel kişiliği olmadığından ve dava dilekçesinde her iki şirket gösterildiğinden dava dilekçesinin ortak girişimi oluşturan her iki şirkete ayrı ayrı tebliğ edilmesi, taraf teşkilinin sağlanması gerekir. Mahkemece, ortak girişim adına dava dilekçesinin tebliğ edilerek usule aykırı davranılması hatalıdır.”

 

Şeklinde belirtildiği üzere, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Web Tasarım Ankara tarafın, işbu davayı salt Ankara Web Tasarım Şirket’e yöneltmesindeki asıl amacı; dava dışı ortak girişimden alamadığı alacaklarını,  Ankara Web Tasarım Şirket gibi güçlü bir şirketten tahsil etme çabası olduğu ortada olup, kötüniyetle hareket eden Web Tasarım Ankara karşısında,  emekliliğinin geldiği ancak eksik günü olduğunu söyleyerek Ankara Web Tasarım Şirket’ten tekrar girişinin yapılmasını isteyen Web Tasarım Ankaraya, iyi niyetli davranarak 03.04.2006 tarihinde işe girişini yapan ve fiilen çalışması olmaksızın 10.04.2006 tarihine kadar nezdinde çalışır şekilde gösteren davalı Ankara Web Tasarım Şirketin, beyan ve iddialarında, ne kadar samimi ve iyiniyetli olduğunun göstergesidir.

 

 

  • Ayrıca, Web Tasarım Ankara tarafın iddiasının aksine, Web Tasarım Ankara Ankara Web Tasarım Şirket bünyesinde kesintili olarak çalışmış olup, bu husus gerek dosyada mübrez imzalı SSK giriş-çıkış bildirgeleri ve SSK hizmet döküm cetveli, bilirkişi raporu, gerekse tanık anlatımları uyarınca sabittir. Bu durumda, Web Tasarım Ankara tarafın işbu dilekçesinde ‘Bilirkişi raporuna göre Web Tasarım Ankaranın 19.03.2004 tarihinde işe başladığı kabul edilirse, Web Tasarım Ankaranın tanık Halit Yılmaz Demirel’i hiç tanımıyor olması gerekirdi’ şeklindeki beyanı ile de kabul ettiği üzere, Web Tasarım Ankara ile birlikte çalışmayan, Web Tasarım Ankaradan önce Ankara Web Tasarım Şirket nezdindeki işlerinden ayrılmış olan Web Tasarım Ankara tanıklarının anlatımlarına itibar edilmesi mümkün değildir. Nitekim, tıpkı Web Tasarım Ankara tarafın da belirttiği gibi Web Tasarım Ankara ile birlikte çalışmayan Web Tasarım Ankara tanıklarının görgüye dayanmayan ve taraflı ifadelerine itibar edilmesinin mümkün olmadığı 22.04.2010 tarihli dilekçemizde de belirtilmiş olduğu gibi, 23.08.2010 tarihli bilirkişi raporunda da aynı husus, “çalışması Web Tasarım Ankaradan daha önce sona ermiş Web Tasarım Ankara tanıklarının akdin sona ermesine ilişkin doğrudan tanıklığının bulunmadığı da tespit edilmiştir.
  • 04.2006 tarihinde İSTİFA etmiş olduğu bilirkişi raporu ve tanık anlatımları ile sabit olan Web Tasarım Ankara tarafın, bu tarihten önceki yıllara ilişkin çalışması olduğu iddiasıyla kıdem tazminatı talebinde bulunması zaten mümkün değildir.

 

  1. Web Tasarım Ankara taraf, bila tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde “Web Tasarım Ankara tarafın, Ankara Web Tasarım Şirket tarafından haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın iş akdinin feshedildiğini, bu nedenle Web Tasarım Ankara tarafın ihbar tazminatına hak kazandığını” beyan etmiştir.