X

Yazar: 11 Mayıs 2016

Ankara Ajansı Web Tasarım Fİrması

 

İZMİR 1. ASLİYE ANKARA WEB TASARIM MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Ankara Web Tasarım dava dilekçesinde; Şirketimizin, maliki olduğu Manisa İli, Ankara Web TasarımSalihli İlçesi, Hasalan Köyü, 625 parselde kayıtlı taşınmazın 27/36 hissesi ile Manisa İli, Salihli İlçesi, Ankara Web Tasarım Fİrması Köyü, parselde kayıtlı taşınmazını, esasen alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak diğer davalıya sattığını; dava konusu taşınmazların değerlerinin altında bir bedelle satıldığını; diğer davalı ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğimizi ve bu nedenle diğer davalının, Şirketimizin borca batık olduğunu bildiğini; Şirketin diğer davalı ile yakın ilişki içerisinde bulunduğunu; yapılan tüm satış ve işlemlerini gerçekleştirirken Ankara Web Tasarımyı ızrar kastı ile hareket ettiğini; şirketin vekilliğini yapan kişinin, diğer davalı Ankara Web SitesiŞirketinin tek kurucu ortağının eşi olduğunu bu nedenle şirketin mali durumu ile ilgili tüm konulara vakıf olduğunu; bu nedenle dava konusu taşınmazlar üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına, tasarrufların iptaline ve cebri icra yolu ile satılması hususunda yetki verilmesine karar verilmesi” talep etmiştir.

 

BEKLETİCİ MESELE TALEBİMİZ:

 

Dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak öncesinde Alacaklı İş Bankası tarafından İzmir 1. Asliye Ankara Web Tasarım mahkemesinin Ankara Web Tasarım 2014/389 E. 2015/451 K. Sayılı dosyası üzerinden dava açılmış olup, bahsi edilen davada davanın kabulü ile tasarrufların iptaline karar verilmiş ise de, bu karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay safhasındadır. Ankara Web 1. Asliye Ankara Web Tasarım Mahkemesinin 2014/389 E. 2015/451 K. Sayılı dosyası üzerinden keşif yapılmış, bilirkişi incelemesi neticesinde tespit edilen değerle satış değeri arasında pek aşağı bedel farkı olmadığı halde, yerel mahkemece hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tasarrufun iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının bozulması istemli olarak kararı temyiz etmiş bulunmaktayız.           Dava konusu aynı, davalıları aynı olduğundan, işbu davada İzmir 1. Asliye Ankara Web Tasarım Mahkemesinin Sayılı dosyasının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI, bu davanın kesinleşmesinin beklenmesini talep ediyoruz.

 

Kaldı ki;

  1. Öncelikle Şirketimiz Web Sitesi AnkaraKablo San. ve Tic. Ltd.Şti. borca batık değildir. Web Sitesi AnkaraKablo San. ve Tic. Ltd.Şti.’ne ait ticari defterler üzerinde inceleme yapıldığında, Şirketin borca batık olmadığı açıkça görülecektir. Eğer Şirketimiz borca batık durumda olmuş olsa idi, hakkımızda açılacak icra takiplerinin baskısını yaşamamak için, iflas erteleme davası açmak bizim için daha kolay bir yöntem olurdu.

 

  1. Ankara Web Tasarım tarafından, alacağın tahsili için bütün kanun yolları tüketilmiş değildir. Halen Şirketimiz adına kayıtlı birçok gayrimenkul bulunmaktadır. Şirketimize ait İzmir İli, K Parselde Kayıtlı arsa bulunmaktadır. Nitekim, Sayın Mahkemenizce, tasarruf tarihi itibariyle İzmir, Karşıyaka, Salihli Tapu Sicil Müdürlüklerinden sorulması halinde, şirket adına kayıtlı olan tüm taşınmazlar tespit edilecektir.

 

 

3.Bu davanın açılabilmesi için Şirketin ivaz olarak verdiği şeyin pek aşağı bir fiyata kabul edilmiş olması gerekmektedir. Oysaki somut olayda, DİĞER DAVALI ANKARA WEB SİTESİKABLO SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN, söz konusu 2 adet taşınmaza istinaden;

 

olmak üzere toplam 783.649,00-TL ödenmiş olup, piyasa koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde satış bedelinin gerçeğe uygun olarak ödendiği açıktır. Şirket ile diğer davalı arasındaki satışın gerçek bir satış ve ödenen satış bedelinin gerçek bir satış bedeli olduğu, bankadan sorulması halinde anlaşılacaktır.

 

Yargıtay 17. Ankara Web Tasarım Dairesi’nin 3555 E. 5754 K. sayılı 25.12.2008 tarihli kararında;

 

“…Öte yandan davalı Ahmet’in taşınmazın alımı sırasında kullandığı kredi ile birlikte taşınmaza ödediği bedel toplamı ile taşınmazın gerçek değeri arasında fahiş fark bulunup bulunmadığı değerlendirilmeden, davalı Mehmet Akif tarafından ibraz edilen ödeme makbuzlarında, havalenin kime yapıldığı belirlenmeden ve başkaca iptal nedeni bulunup bulunmadığı da açıklanmadan davanın kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiştir.”

 

şeklindeki kararından anlaşılacağı üzere, somut olayda, “satış bedeli” ile “satış tarihindeki gerçek değer” arasında pek aşağı bir bedel farkı bulunmadığından, dava konusu satış işlemlerinin/tasarruf işlemlerinin iptal nedeni olamayacak satışlardan olduğu açıktır.

 

4- Bir tasarrufun iptal edilebilmesi için ayrıca, tasarrufun, borçlunun, alacaklısını zarara uğratmak kastı ile hareket ederek yapılmış olması şarttır. Oysaki somut olayda, şirketimiz tasarruf tarihinde ticari hayatta bir takım Ankara Web Tasarımi muameleler ile menfaat elde etmekten öte bir şey yapmamıştır. Dava konusu tasarruf, ticari hayatın bir gereği olarak ve gerçek bedeli karşılığında yapılmış olup; davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, tasarruf tarihinde henüz var olmayan bir alacaktan bahisle, tasarrufun alacağın tahsiline imkan bırakmamak amacıyla yapılmış olduğu şeklindeki bir iddiaya itibar edilmesi ve bir anlamda Şirketin tasarruf yetkisinin açıkça kısıtlanması mümkün değildir.

 

5- Şirketimizin Ankara Web Tasarım yanı zarara uğratmak gibi bir kastı yoktur. Var olmayan böyle bir kasıttan diğer davalının haberdar olması da mümkün değildir. Yetkilisi bulunduğum Şirket, usulüne uygun olarak gerçek bir satış işlemi karşılığında, diğer davalıdan tahsil etmiş olduğu satış bedeli ile ticari hayatın bir gereği olarak yatırımlarda bulunmuş ve bir kısım başka borçlarını  ödemiştir. Ortada böyle bir ızrar kastı bulunmamaktadır.

 

  1. Ayrıca, diğer davalı şirket yetkilisini de tanımamaktayız. Bu şirket yeni kurulan bir şirket olması nedeniyle piyasada tanınmışlığı bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyet yeri de bulunan fabrikadır. Bu nedenle İzmir’de faaliyet gösteren ve yeni kurulmuş bir şirketi tanımam sözkonusu değildir.

 

Ankara Web Tasarım taraf, diğer davalı şirketin yetkilisinin eşi  Şirketimizin Avukatı olması nedeniyle ızrar kastım olduğunu ve bu ızrar kastını diğer davalı şirketin bildiğini iddia etmektedir. Av.Rabiye Adiviye Ankara Web Sitesişirket daimi vekilimiz falan değildir. Birkaç münferit işimize bakmış ise de, tasarruf tarihinden çok öncesinden bu yana başka başka avukatlarla çalışmakta idik. Dava konusu tasarruf tarihinden çok sonra, hakkımızda davalar açılmaya başlayınca tecrübeli olduğu bilinen bu Avukattan sadece bazı davalarda kendisinden vekilliğimizi yapmasını istedik. Durum bundan ibarettir. Ne Rabiye Adiviye Ankara Web Sitesinede diğer davalı, Şirketimiz, şirketimizin mali yapısı hakkında bilgi sahibi değildir, olamaz da. Ticari sır niteliğindeki mali konularımızın kimseyle paylaşılması zaten mümkün değildir. Bir tacir olarak, başkalarına mali yapımız, ödeme dengemiz hakkında bilgi vermem söz konusu dahi olamaz.

 

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere, şirketimizin tasarruf tarihi itibariyle adına kayıtlı bir çok gayrimenkul bulunmakta olup; bu gayrimenkuller, Ankara Web Tasarım ve başka alacaklılar tarafından haczedilmiş ve devamında satış işlemlerine başlanmıştır.

 

Sonuç olarak, şirketimiz dava konusu iki adet taşınmazı Ankara Web Tasarıma uygun olarak ve gerçek değeri karşılığında diğer davalıya satmış olup, yukarıda detayları ile açıkladığımız üzere, Şirketin, Ankara Web Tasarım tarafı zarara uğratmak gibi bir kastı ve amacı bulunmamaktadır. Satış, rayiç satış bedeli üzerinden yapılmış gerçek bir satıştır. Dava haksız ve kötüniyetlidir. İİK. 277 vd. maddelerinin davamızda uygulanması mümkün değildir.

 

Delilller                       :

1-İzmir 1. Asliye Ankara Web Tasarım Mahkemesinin

2-Şirketmize ait imza sirküleri,

3-Şirketimize ve diğer davalı şirkete ait ticari defterler, kayıtlar ve belgeler

4-Keşif

5-Tanık

6-Bilirkişi İncelemesi

7-Yargıtay Kararları

8-Karşı delil sunma ve sonradan ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair yasal delilller

 

 

Sonuç ve İstem          : Yukarıda açıkladığım nedenlerle; haksız ve mesnetsiz bu davanın reddi ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Cevap Veren ve Delillerini Sunan

Web Sitesi Ankara Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.