X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Ankara Web Tasarımcı

            3- Araç üzerindeki hacizler, müvekkilin yaptığı ticari işler sonucunda her tacirin başına gelen ve borç ödendiği takdirde hacizlerin derhal kalktığı ticari hayatta sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum aracın Web Tasarım Ankara Web Tasarımcı Ankara şirkete ait olmadığını göstermez. Ayrıca Ankara Web Tasarımnin araç üzerinde hacizler bulunması sebebiyle müvekkilin tasarruf edemediği sonucuna ulaşması mantık dışıdır. Zira Web Tasarım Ankara araç üzerinde hacizler nedeniyle değil sanığın müvekkile ait aracı iade etmemesi nedeniyle tasarrufta bulunamamakta/araçtan yararlanamamaktadır.

 

                           Ankara Web Tasarım 4-  Web Tasarım Ankara  tarafından kullanılıp da Müvekkile iade edilmeyen Web Tasarım Ankara  plakalı araca ilişkin sürekli olarak trafik cezaları gelmiş ve trafik cezaları Müdahil Web Tasarım Ankara tarafından ödenmiştir.  Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevapta, Web Tasarım Ankara  plakalı aracın trafik para cezaları tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının liste halinde sunulduğu, tahsilatlar Ankara Web Tasarımcı ceza tutanakları üzerinde görünen ceza muhatapları adına yapıldığından ödemelerin kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği bildirilmiştir. 23.07.2015 tarihli müzekkere cevabına ekli tahsilat listesi bu iddiamızın da doğruluğunu ispatlamaktadır. Zira ceza tahsilatlarının 8 tanesi Web Tasarım Ankara adına tahakkuk ettirilmiş (yani aracın plakasına ve Web Tasarım Ankara adına yazılmış cezalar) ve Web Tasarım Ankara tarafından ödenmiş, diğer şahıslar adına (araç sürücüsü adına) yazılmış cezalar da Web Tasarım Ankara tarafından ödenmiştir. Çünkü cezaların tamamı Web Tasarım Ankara şirket adresine gelmiştir. Yine tamamı Web Tasarım Ankara şirket tarafından ödenmesine karşın tahsilat belgelerinde ceza tutanağındaki kişi ismi geçtiği için sadece bir kısmında Web Tasarım Ankara ismi görünmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen müzekkere cevabı, trafik para cezaları tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının listesi; aracın müvekkile ait olduğunu ve Web Tasarım Ankara  tarafından aracın ikinci el fiyatı (23.000 TL) karşılığında satın alındığı iddiasının mesnetsiz olduğunu ispatlamaktadır.

 

5- Yerel Ankara Web Tasarım ‘’….unsurları oluşmayan güveni kötüye kullanma suçundan sanığın Beraatine…’’ karar vermiştir. Ancak somut olayda güveni kötüye kullanma suçunun bütün unsurları oluşmuştur. Web Tasarım Ankara  kendisine tevdii edilen bu aracı  usulüne uygun olarak kullanmak ve iade etmek zorundadır. Kullanması için verilen aracı,  mal edinmesinin suç olduğunu bilmesi gereken Web Tasarım Ankara  aracı Ankara Web Tasarımcı mal edinmiş ve iade etmemiştir. Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan sanığın eylemi, güveni kötüye kullanma suçunun bütün unsurlarını taşımaktadır. Mal edinme emniyeti suistimal kastı dışında bir nedenle olamayacağından, sanığın TCK. md. 150 de tanımlanan suçu işlediği aşikardır.

 

Web Tasarım Ankara Şirkete ait olan ve Web Tasarım Ankara  tarafından zorla alıkonulan söz konusu Web Tasarım Ankara Ankara Web Tasarım plaka sayılı aracın aranarak el konulması/yakalanması, sanığın eylemlerine uyan kanun hükümleri uyarınca cezalandırılması gerekirken sanığın beraatine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

Sonuç Ve İstem      : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve Sayın Yüksek Ankara Web Tasarım’ nin re’sen belirleyeceği nedenlerden dolayı,  İzmir 10. Asliye Ceza Ankara Web Tasarımsi ve 05/10/2015 tarihli hukuka aykırı ve hatalı olan kararının temyizen tetkik edilerek BOZULMASINA karar verilmesini vekil olarak saygı ile talep ederim.22.10.2015