X

Yazar: 11 Mayıs 2016

Ankara Web Tasarımcı Firması

AÇIKLAMALAR      :          

            1- Web Tasarım Ankara; davalılardan Ankara Web TasarımSan. Ve Tic. A.Ş.’e ait, İstanbul Kağıthane adresindeki işyerinde ../../1990 gününden başlayarak fiilen çalışmıştır. Web Tasarım Ankara işe başlangıç tarihinden işten ayrıldığı ../../…. tarihe kadar işyerinde kesintisiz çalışmıştır. Web Tasarım Ankaraimin bu çalışması işverence, diğer davalı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş; fakat işe giriş bildirgesi verildikten sonra herhangi bir işlem yapılmamış ve prim ödemesinde de bulunulmamıştır.          

            2- Web Tasarım Ankara çalıştığı dönemde sigorta Ankara Web Tasarımcı primlerinin eksiksiz ödendiğini ve tüm bildirimlerinin eksiksiz yapıldığını zannetmektedir. Ancak zaman içerisinde sigorta prim gününün olması gerekenden daha az göründüğünü fark etmiştir. Web Tasarım Ankarain E-Devlet kapısı üzerinden yaptığı incelemede eski işyeri olan davalı işyerinin işe giriş bildirimini yaptığını ancak, prim ödemelerini yapmadığını görmüştür.

Mülga 506 sayılı yasanın “Ankara Web Tasarım” başlıklı 79.maddesinde; “…Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır. …” hükümleri bulunmaktadır.

 

5510 sayılı yasanın “Ankara Web Tasarım ve işyeri kayıtları” başlıklı 86. maddesinde ise; “…Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. …” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kanun metinlerinden anlaşılacağı üzere, günsüz işe giriş davaları 5 yıllık zamanaşımına tabi değildir. Çünkü, işveren tarafından işe giriş bildirgesi verilmiştir. Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Ankara Web Tasarımcı Üstteki kanun metninde izah edilen hak düşürücü süre olan beş yıllık zamanaşımı, işe giriş bildirgesinin verilmediği davalarda söz konusudur. Bu nedenle hak düşürücü sürenin söz konusu olmadığı işbu davayı açmış bulunmaktayız.

 

            3- Kurum tarafından işe giriş bildirgesi verildiği  Ankara Web Tasarımcı halde işverenden prim tahsili yoluna gidilmemiş olması Web Tasarım Ankaraimizden kaynaklanan bir husus olmayıp, kurumun kendi kusuru nedeniyle Web Tasarım Ankara imizin mağdur edilemeyeceği sosyal hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu durum Web Tasarım Ankarain maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik haklarının da daha geç doğmasına sebep olacaktır. İleri sürdüğümüz iddialar tanık beyanları ve SGK kayıtları ile de sabittir.

 

            4- Bu sebeple Web Tasarım Ankaraimizin Kuruma bildirilen Ankara Web Tasarımcı fakat primleri yatırılmayan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                       :İş Kanunu, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                             : 1- SGK Denetmen raporları, tutanaklar,

2- Web Tasarım Ankarae ait SGK sicil dosyası,

3- İşyeri dosyası,

4- Tanık beyanları,

5- Bilirkişi incelemesi

6- Karşı tarafın delillerine karşı, delil sunma hakkımız saklı kalmak                                    kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava                                       hakkımız saklı kalmak üzere; Web Tasarım Ankaraimizin Kuruma bildirilen fakat                                    primleri yatırılmamış olan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına                                    ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama                                                    giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar                                          verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.