X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Batıkent Web Tasarım Firması

Memur Muamelesini

Şikayet

Eden/Davacılar  Batıkent Web Tasarım                 :1- Web Tasarım Ankara Kablo San. ve Tic. Ltd.Şti.

  İsmet kaptan mah. 1362 sok. No:30 Büyük Çamlıbel İş                                                Merkezi Kat:5 D:501 Konak /İzmir

 

2- Web Tasarım Ankara  San.

 

Karşı Taraf/Davalı   Batıkent Web Tasarım     : Web Tasarım Ankara Katılım Bankası A.Ş.

 

 

Vekili                                     : Av. Mine Erdem

Uluyol Tezcan sok. Şenocak İşhanı No:1 K:3 D:14                                                        Osmangazi/Bursa

 

Konusu                                 : İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile Web Tasarım Ankara 19. İcra          Müdürlüğü’nün 2016/363 E. sayılı dosyası üzerinden başlatılan   icra takibinin ihtiyati tedbiren durdurulmasına, icra takip          dayanağı ipoteklerin teminat(üst sınır) ipoteği olduğu ve varlığı      yargılamayı gerektirdiği halde 6 örnek icra emri    gönderildiğinden ve alacak miktarının yapılacak yargılama ile   belirlenmesi gerektiğinden icra takibinin iptaline karar verilmesi        talebimizdir.

 

İcra Müdürlüğü                  : Web Tasarım Ankara 19.İcra Müdürlüğü

 

 

Açıklamalar                         :

 

  1. YETKİ İTİRAZIMIZ Batıkent Web Tasarım

 

  1. Öncelikle, aşağıda detayları ile açıklayacağımız üzere, işbu icra takip dayanağı ipotekler teminat (üst sınır) ipoteği olup; alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden; icra dairesince “9 örnek (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emri)” düzenlenmesi gerekirken, “6 örnek (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icra emri)” düzenlenmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu durumda, İİK’nın 148. maddesinde;

 

“Taşınmaz ipotek Ankara Web Tasarımsı, yetkili veya Batıkent Web Tasarım taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 inci maddeye göre takip talebinde bulunur”

 

şeklinde belirtildiği ve yerleşik Yargıtay kararları de ile sabit olduğu üzere, borcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım taraf, ancak ve ancak, İİK’nın 50.maddesindeki genel yetki kurallarına göre veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde icra takibine geçebilecek olup; somut olayda,

 

  • Şirketlerin adresi Konak/İzmir olduğundan, İİK. 50. maddesi uyarınca genel yetki kurallarına göre İzmir İcra Müdürlükleri,
  • Taşınmazların adresi Salihli ve İzmir olduğundan, İİK. 148. maddesi uyarınca taşınmaların bulunduğu yer İzmir ve Salihli İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

O halde, Ankara Web Tasarım işbu icra takibini yetkisiz icra müdürlüğü olan Web Tasarım Ankara İcra Müdürlüğünde açmış olup; dosyanın itiraz eden olarak tarafımızca istenilen ve kanunda yetkili kılınan İZMİR icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

  1. ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

 

 

  1. Karşı tarafça yetkilisi olduğum Şirketler aleyhinde Web Tasarım Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 20146/363 E. sayılı takip dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde dayanak olarak gösterilen ipotekler teminat (üst sınır) ipoteğidir. Teminat ipoteğinin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapılması mümkün olup, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (6 örnek icra takibi) yoluyla işleme konulması mümkün değildir. Zira bu ipotek, doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiğinden; öncelikle Ankara Web Tasarım banka tarafından alacağın varlığının açacakları ayrı bir dava ile ispatlanması gerekir. Nitekim Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2012/13056 E. 2012/13379 K. sayılı 28.12.2012 tarihli;

 

“Dava icra emrinin iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, icra takip dosyasının incelenmesinde, ipoteğin Ankara Web Tasarım şirket ile borçlu Orka İ… Ltd. Şti. arasında şirketin defter ve kayıtlarında, cari hesaplarında ürettiği veya sattığı çeşitli ürünlerin ticari ilişkilerinden doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiği ve üst sınır ( limit ) ipoteği olduğu, Ankara Web Tasarım tarafından ticari alışveriş sözleşmesinden kaynaklanan alacağın ödenmesi için borçluya ihtarname gönderilerek, İİK.nun 150/ı maddesi uyarınca takibin başlatıldığı anlaşılmıştır. İcra takibine dayanak ihtarnamelerde söz edilen “cari hesap sözleşmesi” bankaların kullandırdığı İİK.nun 150/ı maddesinde yazılı nitelikte bir kredi olmadığından ve alacağın varlığı ile muaccel olup olmadığı hususu yargılamayı gerektirdiğinden ilamlı icra yolu ile takibe konu edilemez. Bu durumda Ankara Web Tasarım ce, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”