X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Hazır Paket Web Siteleri

İtiraz ettiğimiz taşınmazlar için belirlenen söz konusu değerlerinin/kıymet takdirlerinin oldukça düşük olduğunun göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması gerekmektedir.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda izah edilen nedenlerle Hazır Paket Web Siteleri, söz konusu bilirkişi raporlarına itirazlarımızı sunar; itirazlarımız doğrultusunda bilirkişilerden ek rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale  talep ederiz. 11.04.2016

 

 

Ek- : İşbu davaya konu taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların internet ortamından edinilmiş

rayiç bedelleri çıktısı

 

 

                                                                      DAVACI VEKİLİ

Av. Web Tasarım Ankara

 

 

 

 

 

 

WEB TASARIM ANKARA 5. İCRA HUKUK Hazır Paket Web Siteleri ANKARA WEB TASARIM Sİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

KARŞIYAKA NÖBETÇİ İCRA HUKUK Hazır Paket Web Siteleri ANKARA WEB TASARIM Sİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Dosya No                   :2016/80E.

 

Davacılar                   :1- Web Tasarım Ankara Kablo San. ve Tic. Ltd.Şti.

2- Web Tasarım Ankara  San. Ve Tic. A.Ş.

                                                

Davalı                         : Web Tasarım Ankara Katılım Bankası A.Ş.

 

Vekili                          : Av.

 

Konusu                       : Davalının 17.02.2016 tarihli cevap dilekçesine karşı cevabımızın sunumudur.

 

Açıklamalar              :

 

                                   Davalı yan 17.02.2016 tarihli dilekçesinde özetle ‘’ Davacı borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip açılmıştır. İİK. 34. Madde hükmüne göre ilamların icrası Türkiye’nin her icra dairesinde talep olunabilir. Davacı borçlular ile müvekkilim banka arasında akdedilen kredi sözleşmesi uyarınca takibe konu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipotekler  üst sınır ipoteğidir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte üst sınır ipoteğine dayanılması halinde kredi sözleşmesi-cari hesap ilişkisi nedeniyle hesap özeti-ihtarname tebliğ edilmiş ise ;İİK ‘nın 150/1 maddesine göre yukarıda açıklanan şekilde icra emri gönderilmelidir, şikayet vukuunda icra Ankara Web Tasarım since ihtarnameye 8 gün içinde itiraz edilmesi halinde krediyi kullandıran tarafın alacağını İİK 68/b kapsamında diğer belgelerle ispatlaması halinde şikayet reddedilmelidir. Davacı borçlular hakkında farklı alacaklar tarafından başlatılan icra takiplerinin evveliyatlarının 2013’lü yıllara dayandığı her bir takibe ilişkin borç miktarının da hayli yüksek olduğu görülmektedir.  Hal böyle iken müvekkilim bankanın alacağını tahsil etmek amacıyla başlattığı takibi mazeret göstererek ekonomik özgürlüklerinin kısıtlandığını ileri sürmesi hayatın olağan akışına ve hakkaniyete aykırıdır. Taraflar tacirdir ve faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. TTK gereğince ticari işlerde temerrüt faiz oranı serbestçe belirlenebilecektir. Takibimizde de genel kredi sözleşmesi, yapılandırma geri ödeme tablosu hükümlerine ve yasaya uygun olarak gecikme ceza oranı talep edilmiştir. ‘’ demektedir. Davalı yanın işbu iddiaları mesnetsiz olup, kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;