X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Kurumsal Web Tasarım Ajansı Ankara

 

  1. Öncelikle, tekrar belirtmek isteriz ki, işbu icra takip dayanağı ipotekler teminat (üst sınır) ipoteği olup; alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden yani davalı yanın da kabul ettiği gibi İİK ‘nın 150/1. Maddesi gereğince krediyi kullandıran tarafın alacağını belgelerle ispatlaması gerektiğinden ; icra dairesince “9 örnek (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emri)” düzenlenmesi gerekirken, “6 örnek (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icra emri)” düzenlenmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu durumda, Kurumsal Web Tasarım Firması İİK’nın 148. maddesinde;

 

“Taşınmaz ipotek Ankara Web Tasarımsı, yetkili Kurumsal Web Tasarım Firması veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 inci maddeye göre takip talebinde bulunur”

 

şeklinde belirtildiği ve yerleşik Yargıtay kararları de ile sabit olduğu üzere, Ankara Web Tasarımborcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım taraf, ancak ve ancak, İİK’nın Kurumsal Web Tasarım Firması 50.maddesindeki genel yetki kurallarına göre veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde icra takibine geçebilecek olup; somut olayda,

 

  • Şirketlerin adresi Konak/İzmir olduğundan, İİK. 50. maddesi uyarınca genel yetki kurallarına göre İzmir İcra Müdürlükleri,
  • Taşınmazların adresi Salihli ve İzmir olduğundan, İİK. 148. maddesi uyarınca taşınmaların bulunduğu yer İzmir ve Salihli İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

O halde, Ankara Web Tasarım işbu icra takibini yetkisiz icra müdürlüğü olan Web Tasarım Ankara İcra Müdürlüğünde açmış olup; dosyanın itiraz eden olarak tarafımızca istenilen ve kanunda yetkili kılınan İZMİR icra müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği aşikardır. Bu nedenle davalı yanca iddia edilenin aksine alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden  İİK. 34. Madde hükmünün işbu davada uygulanması olanağı yoktur. Bu nedenle davalı yanın  Türkiye’nin her icra dairesinde işbu takibin icrasının talep olunabileceği iddiası usul ve yasaya aykırıdır.

 

  1. Davalı yan cevap dilekçesinde ‘’ Davacı borçlular ile müvekkilim banka arasında akdedilen kredi sözleşmesi uyarınca takibe konu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipotekler üst sınır ipoteğidir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte üst sınır ipoteğine dayanılması halinde kredi sözleşmesi-cari hesap ilişkisi nedeniyle hesap özeti-ihtarname tebliğ edilmiş ise ;İİK ‘nın 150/1 maddesine göre yukarıda açıklanan şekilde icra emri gönderilmelidir, şikayet vukuunda icra Ankara Web Tasarım since ihtarnameye 8 gün içinde itiraz edilmesi halinde krediyi kullandıran tarafın alacağını İİK 68/b kapsamında diğer belgelerle ispatlaması halinde şikayet reddedilmelidir. ‘’ demektedir. Karşı tarafça yetkilisi olduğum Şirketler aleyhinde Web Tasarım Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 20146/363 E. sayılı takip dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde dayanak olarak gösterilen ipotekler teminat (üst sınır) ipoteğidir. Teminat ipoteğinin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapılması mümkün olup, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (6 örnek icra takibi) yoluyla işleme konulması mümkün değildir. Zira bu ipotek, doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiğinden; öncelikle Ankara Web Tasarım banka tarafından da ikrar edildiği üzere (‘’ itiraz edilmesi halinde krediyi kullandıran tarafın alacağını İİK 68/b kapsamında diğer belgelerle Ankara Web Tasarım ispatlaması halinde şikayet reddedilmelidir.’’) alacağın varlığının açacakları ayrı bir dava ile ispatlanması gerekir.