X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Ostim Web Tasarım Ajansları

WEB TASARIM ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK ANKARA WEB TASARIM Sİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

KARŞIYAKA NÖBETÇİ İCRA HUKUKOstim Web Tasarım ANKARA WEB TASARIM Sİ HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                  “İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.”

 

 

 

şeklindeki kararından da görüleceği üzere, somut olayda, Ankara Web Tasarım tarafça açılmış böyle bir dava mevcut değildir ve dolayısıyla alacağın varlığı ispatlanmış değildir. Bu nedenle üst sınır ipoteği olduğu ve alacağın varlığı ispatlanmadığı halde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (6 örnek) yapılması usul ve yasaya aykırıdır, takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

 

  1. Ayrıca, bilindiği üzere, üst sınır ipoteği Türk Medeni Kanunu’nun 851.maddesi uyarınca, teminat altına alınan tüm alacak kalemleri için talep tutarının ulaşabileceği en yüksek miktarı tayin etmekte olup; diğer bir ifade ile ipotek Ankara Web Tasarımsının anapara, faiz, takip gideri gibi tüm talepleri, TAPU KÜTÜĞÜNDE BULUNAN ÜST SINIRA KADAR TEMİNAT KAPSAMINDA Ostim Web Tasarım YER ALMAKTADIR. Üst sınır ipoteği kurulurken akit tablosunda üst sınır belirlendikten sonra “bu meblağa ilaveten” denilerek, ilaveler yapılamaz, yapılsa da geçerli değildir. Nitekim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 14473/7396 sayılı 06.06.1991 tarihli kararında,

 

“Şikayete konu ipotek akit tablosundaki anlatımlara göre Ostim Web Tasarım 20.000.000 lira limitli teminat ipoteğidir. Resmi senette ‘bu meblağa ilaveten’ sözleriyle “ipoteğin faiz ve giderlerle % 10 avukatlık ücretini de kapsayacağına” ilişkin kayıtlar, MK.nın 776. maddesine uygun bulunmadığından, olaya aynı Kanunun 790. maddesinin uygulanması olanağını yaratmaz. Açıklanan şu durum karşısında şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir”

 

 

  1. Kaldı ki, karşı tarafça talep edilen alacak kalemleri incelendiğinde; Şirketler tarafından kullanılan kredilerin yanı sıra kredilere ilişkin masraf alacağı, komisyon alacağı, depo edilmek üzere tahsili istenen gayri nakdi kredi alacakları vb. bir çok alacak kalemi de talep edilmiştir. Ancak, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin

 

“Kredi sözleşmesinin vadesiz süreci içinde, artan kredi faizlerinin, kredi müşterisi nezdindeki kredi borcuna, ihbar koşulu ile bankaya uygulama yetkisi tanıyan bu hükmün de kredi müşterisinin ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı, ahlaka aykırı ve kelepçeleyici bir niteliği bulunduğunun kabulü olanaksızdır.

Kredi faizinin süreç içinde ekonomik koşullara göre artmasının tabii bulunduğunu müdebbir bir tacir gibi düşünmesi gereken müşteriye bankanın yapacağı ihbar tarihinden itibaren yükselen faiz oranları uygulaması ekonomik özgürlüğünün kısıtlanması olarak kabul edilemez; aksi halde,vadesiz kredilerin uzun yıllar içinde düşük faizle kullanılmasına ve bankaların acze düşmesine ve buna bağlı mevduat sahiplerinin mağduriyetine yol açılmış olur ki, bu da haklı görülemez. Para ticari yapan bankaların kredi işlemlerinde satıcı durumunda olup, sattığı paranın bankaya zararsız olarak dönmesini sağlamak amacı ile sözleşmeye konulan ve satın alan müşterinin de kabulündeki bu koşulların kelepçeleyici hükümler olarak nitelenmesi olanaksızdır.

Taraflar, serbest iradeleri ile oluşturulan, kendilerine Ostim Web Tasarım yüklenen hak ve borçların duraksamaya yer vermeyecek biçimde sözleşmede saptanan koşulların uygulanmasında olduğu gibi; sona erdirilmesinde de, kural olarak ayni hak ve irade serbestisine sahiptirler. Tacirler arasında sözleşme faiziyle temmerrüt faizinin sözleşme serbestisi içinde belirlenmesi yöntemine ilişkin hükmün B.K.nun 19/1. maddesine uygun olup, kamu düzenine yahut ahlaka aykırı, batıl bir hüküm niteliği taşımadığı tabiidir. Ancak bir tarafın iradesine bırakılan yetkinin kullanılmasında doğruluk ve dürüstlük kuralları içinde davranılması da uyulması gereken yasanın emredici bir hükmüdür ( M.K. madde 2 ). Bu kuralın sonucu olarak Bankanın fahiş bir kazanç amacı ile faiz oranını tek taraflı artırma yetkisine dayanarak haklı görülemeyecek bir orana yükseltmesi, hakkın suistimalini oluşturacağından, sözleşmedeki anılan bu hükmün uygulanmasında, kredi müşterisinin M.K.’nun2. ve 3. maddelerinin korunmasında bulunduğunun kabulü gerekir.
şeklindeki kararından da görüleceği üzere, bankaların kredi Ostim Web Tasarım sözleşmelerine dayanarak yaptıkları işlemlerin, ahlaka, hakkaniyete, iyiniyet kurallarına aykırı olmaması esas olup; kişinin Anayasal hakkı olan ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı işlemlerde bulunması kabul edilemez. Oysaki somut olayda, karşı tarafça adeta ipotek borçlusu Şirketler, salt kredi kullanmış olması nedeniyle cezalandırılırcasına işlemlere tabi tutularak; aleyhlerine haksız olarak icra takibine girişilmiştir; o halde bir anlamda, dosya borcunun bu şekilde haksız yere ve denetimsiz olarak çoğaltılmasından Şirketlerin açıkça ve haksız yere etkilendiği izahtan vareste olup; bankalar tarafından hiçbir denetime tabi tutulmadan kendileri tarafından bu şekilde hesap edilen dosya borcunun;Ostim Web Tasarım  somut olayda Sayın Ankara Web Tasarım nizce bilirkişi marifetiyle yeniden hesap ettirilmesi ve bu doğrultuda icra emrinin şirketler yönünden iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

           

Henüz alacak miktarı belli ve kesin olmadığı halde, böylesine yüklü bir icra takibi ile karşı karşıya kalan Şirketlerin, ileride telafisi imkansız zararlara uğramaması ve ticari itibarının zedelenmemesi için, yetkilisi olduğum Şirketler hakkında girişilen işbu icra takibinde takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

  1. Yine, Sayın Ankara Web Tasarım nizce, karşı tarafça gönderilen ihtarname ile işbu icra emrindeki alacak kalemlerinin birbirleri ile aynı olup olmadığı denetlenerek, şayet talep edilen miktarlar bakımından birbirinden farklı olması halinde ise karşı tarafın yasal olarak Şirketlere tebliğ etmekle yükümlü olduğu işbu ihtarnamenin, esasen usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, yine Şirketler aleyhine girişilen dava konusu icra takibinin de usul ve yasaya ve gönderilen ihtarnameye uygun olmadığı tespit edilerek; icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim, Ankara Web Tasarım tarafça gönderilen 18.11.2015 tarihli 16444 yev.nolu ihtarnamesine karşı, tarafımızca İzmir 26. Noterliği’nin 24.11.2015 tarihli 16170 yev.nolu cevabi ihtarnamemiz ile Ostim Web Tasarım itiraz edilmiş olup, cevabi ihtarnamemizin bir örneği ekte sunulmaktadır. Bu durumda, kesinleşmiş, muaccel bir alacağın varlığından söz edilemez.

 

  1. Son olarak, Ankara Web Tasarım tarafça talep edilen faiz oranı fahiş miktarda olup, tarafımızca işbu faiz oranına itiraz etmekteyiz. Zira 6098 sayılı TBK 88. Maddesindeki ’’ Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’ hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. Maddesinde de aynen ‘’Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz Ostim Web Tasarım oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.’’ düzenlemesine yer vermiştir. Bu nedenle de takibin iptali gerekir.

 

                                  

Sonuç Ve İstem      :Yukarıda izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, tüm dava ve temyiz haklarımız saklı kalmak koşuluyla,

 

  1. İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile Web Tasarım Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 2016/363 E. sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinin ihtiyati tedbiren durdurulmasına,
  2. İcra takip dayanağı ipotekler teminat(üst sınır) ipoteği olduğu ve alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiği halde 6 örnek icra emri gönderildiğinden, faize ve alacağın miktarına yönelik itirazlarımız tüm itirazlarımız doğrultusunda icra takibinin iptaline;
  3. Yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine; dair karar Ostim Web Tasarım  verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 20.01.2016

 

 

                                         Şikayet Eden/Davacılar

1-Web Tasarım Ankara Kablo San. ve Tic. Ltd.Şti.

2-Web Tasarım Ankara  San. Ve Tic. A.Ş.