X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Ankara Ucuz Web Tasarım Firması

 

Karar Düzeltme

Talep Eden Ucuz Web Tasarım

Davacı                       :  Ucuz Web Tasarım ankara web tasarım Petrol ve Market Ürünleri Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.

Vekili                         :

 

Davalı                                   : Enerji Piyasası

Vekili                         :

 

Konu                          : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 08.06.2015 tarihli 2015/824E,          2015/2546K sayılı bozma ilamının itirazlarımız doğrultusunda düzeltilerek      Danıştay 13. Dairesi’nin 16.10.2014 tarihli kararının onanması talebimizdir.

 

Açıklamalar  Ucuz Web Tasarım           :

 

Danıştay Ankara Web Tasarım 13. Dairesi’nin 16.10.2014 tarihli 2011/2068E, 2014/3126K sayılı ilamı ile özetle “davacı şirketin  Nevin Yeşilölçüllü-Senpet Petrol ve Tarım Ürünleri Ticareti unvanlı bayiye akaryakıt satışı yaptığının 08.12.2009 günlü 76871 seri numaralı fatura ile tespit edildiğinden, yeniden satış amaçlı satış fiilini işlediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği; petrol piyasasına ilişkin  mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilebilmesi için , fiilin, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tüm unsurlarıyla birlikte ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda Dairelerinin 03.06.2014 tarihli ara kararıyla davalı idareden ‘’ davacı şirketin yeniden satış amaçlı satış yaptığının tespitine ilişkin tutanak ile tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine’’ karar verildiği; davalı idare tarafından gönderilen cevapta ise 08.12.2009 günlü 76871 seri numaralı faturadan başka herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği; bu durumda yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan, yalnızca faturaya dayanılarak, davacı şirketin yeniden satış amaçlı satış yaptığı kabul edilerek idari para cezası uygulanmasına ilişkin uyuşmazlık konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığına  ” karar verilmiş;  bunun üzerine yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise Danıştay İdari Ankara Web Tasarım Dava Daireleri Kurulunun 08.06.2015 tarihli 2015/824E, 2015/2546K sayılı  kararı ile ‘’faturada ve tutanakta yer alan ifadeler, satış yapıldığı belirtilen akaryakıtın miktarının çok fazla olduğu ve akaryakıtın araçların deposuna değil de tankere yüklenmiş olduğu dikkate alındığında, davacı şirketin yeniden satış amaçlı satış yaptığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı’’ gerekçesiyle  Danıştay 13. Dairesi’nin işbu kararının bozulmasına karar verilmiştir. Ancak, Danıştay 13. Dairesi’nin işbu kararının onanmasına  karar verilmesi gerekmekte olup bu nedenle yasal süresi içerisinde karar düzeltme yoluna başvurmaktayız. Şöyle ki;

 

Davanın başından beri izah ettiğimiz ve Müvekkil Şirketçe kurula verilen yazılı savunmada da belirtildiği üzere, kurulca mevzuata aykırı fiil olarak değerlendirilen ve Müvekkil Şirket tarafından Ankara Web Tasarım Ucuz Web Tasarım        adı geçen firmaya yapılan akaryakıt satışı,  yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı olmayıp, sadece adı geçen firmaya ait araçların yakıt depolarına araçların yürüyebilmesi için gerekli olan akaryakıt satışından ibarettir.  Müvekkil Şirketçe yapılan işbu dava konusu akaryakıt satışı, lisansında yer alan ve taahhütte bulunduğu faaliyetine aykırı bir satış olmadığı gibi, yeniden satış amaçlı bir satış olmayıp “kullanıcıya” yapılan satıştır. Ayrıca akaryakıt miktarının çok fazla olması ve depoya değil de tankere yüklenmiş olması satışın yapıldığı firmanın işi niteliği olup,  fiilin satış amaçlı satış olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tüm unsurlarıyla birlikte ispatlayan ibareler değildir. Sadece faturaya dayanarak müvekkil şirketin dava konusu akaryakıt satışının, satış amaçlı satış olduğunun bu nedenle idari para cezasının hukuka uygun olduğunun kabul edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle, davacı tarafın dayanaksız, soyut, usul ve yasaya, hakkaniyete aykırı işleminin iptali ile Danıştay 13. Dairesi’nin 16.10.2014 tarihli 2011/2068E, 2014/3126K sayılı Ankara Web Tasarım ilamının onanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda izah nedenlerle; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 08.06.2015 tarihli 2015/824 E,   sayılı bozma ilamının itirazlarımız doğrultusunda düzeltilerek      Danıştay 13. Dairesi’nin 16.10.2014 tarihli E:2011/268, K:2014/3126 sayılı kararının ONANMASINA karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 20.11.2015

Ankara Web Tasarım