X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Web Design Firması

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’

 

‘’Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.   ‘’

 

Hükmü karşısında Kredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü Web Design resmi senetleri üzerinde yer alan senelik %36 akdi faiz ile %72 temerrüt faizinin fahiş olduğu ve hukuka aykırılık teşkil ettiği aşikardır.

 

Nitekim, Yarg. 13. HD. 22.11.2012, 2012/17865, 2012/26319 kararı ile temerrüt faizinin “ticari işlerde avans faizinin yüzde yüz fazlasını yani avans faizinin iki katını (01.01.2011 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar avans  faizi %15 olduğundan iki katı olan %30’u) aşamayacaktır.“ şeklinde bir karara imza atmıştır

 

Bu düzenlemeler ışığında TBK 88 ve 120. Maddeleri gereğince%36 akdi faiz ile  %72 işlemiş temerrüt Web Design faiz oranı ve dolayısıyla işlemiş/işleyecek faiz miktarının usul ve yasaya aykırılığı tartışmasızdır. Davacı Banka tarafından adeta Müvekkil Şirket, salt kredi kullanmış olması nedeniyle cezalandırılırcasına işlemlere tabi tutularak; aleyhine haksız olarak icra takibine girişilmiştir; o halde bir anlamda, dosya borcunun bu şekilde salt karşı yanca bir takım soyut hesaplamalar ile haksız yere ve denetimsiz olarak çoğaltılmasından Müvekkil Şirketin açıkça ve haksız yere etkilendiği izahtan vareste olup; bankalar tarafından hiçbir denetime tabi tutulmadan kendileri tarafından bu şekilde hesap edilen fahiş miktarda ki dosya borcunun; bilirkişi marifetiyle de 24.11.2015 tarihli raporla teyit edilmesi raporun hukuka aykırı olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir.

 

Ayrıca alacaklı tarafça alacağın varlığı ispatlanmış değildir. Bilirkişi tarafından salt ihtarnamenin gönderilmiş olması sebebiyle müvekkil şirketin borçlu olduğu kabul edilerek hesaplama yapılması kabul edilemez. Bilirkişi tarafından, alacağın varlığının ve miktarının tespiti için her iki taraf ticari defterleri üzerinde inceleme yapılması gerekirken ticari defterler üzerinde hiçbir inceleme yapılmamış, sadece dosyada mevcut belgeler üzerinden tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Somut olayda, karşı tarafça adeta ipotek borçlusu Müvekkil Şirket, salt kredi kullanmış olması nedeniyle cezalandırılırcasına işlemlere tabi tutularak; aleyhine haksız olarak icra takibine girişilmiştir; bankalar tarafından hiçbir denetime tabi tutulmadan, alacaklı oldukları dahi ispatlanmadan, kendileri tarafından bu şekilde hesap edilen Web Design dosya borcunun konu edildiği icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

 

Sonuç-İstem                       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

 

24.11.2015 tarihli bilirkişi raporunu            kabul etmediğimizi,Web Design  yeni bir bilirkişiden rapor alınmasını, bunun kabul görmemesi halinde itirazlarımız yönünden bilirkişiden ek rapor alınmasını talep ettiğimizi bildirir,

 

                                   İşbu haksız ve mesnetsiz davanın reddi ile          lehimize %20          kötüniyet          tazminatına hükmedilmesine,

 

Yargılama       giderleri ve       vekalet ücretinin karşı tarafa     yükletilmesine karar      verilmesini             saygılarımızla bilvekale arz ve talep       ederiz.