X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Sitesi Firması

Henüz alacak miktarı belli ve kesin olmadığı halde, böylesine yüklü bir icra takibi ile karşı karşıya kalan Şirketlerin, ileride telafisi imkansız zararlara uğramaması ve ticari itibarının zedelenmemesi için, yetkilisi olduğum Şirketler hakkında girişilen işbu icra takibinde takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

  1. Ankara Web Tasarım tarafça TBK 88. Maddesindeki ’’ Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. ‘’ hükmü Web Sitesi Firması  dilekçelerinde yer almışsa da maddenin devamı aleyhlerine olduğu için karşı yan dilekçelerinde bu hususa yer vermemiştir. Oysa TBK 88. Madde ‘nin devamı ‘’ Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’ hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. Maddesinde de aynen ‘’Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte Web Sitesi Firması yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci  Web Sitesi Firması fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.’’ düzenlemesine yer vermiştir. Bu nedenle de Ankara Web Tasarım tarafça talep edilen faiz oranı fahiş miktarda olup, tarafımızca işbu faiz oranına itiraz etmekteyiz. Tüm bu nedenlerle davalı yanca iddia eden hususların kabulü mümkün olmayıp davamızın kabulüne, itirazlarımız doğrultusunda icra takibinin iptaline karar verilmelidir.

 

                                  

Sonuç Ve İstem         :Yukarıda izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, tüm dava ve temyiz haklarımız saklı kalmak koşuluyla,

  1. İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile Web Tasarım Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 2016/363 E. sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinin ihtiyati tedbiren durdurulmasına,
  2. İcra takip dayanağı ipotekler teminat(üst sınır) ipoteği olduğu ve alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiği halde 6 örnek icra emri gönderildiğinden, faize ve alacağın miktarına yönelik itirazlarımız tüm itirazlarımız doğrultusunda icra takibinin iptaline;
  3. Yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine; dair karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11.03.2016

 

 

                                         Şikayet Eden/Davacılar

1-Web Tasarım Ankara Kablo San. ve Tic. Ltd.Şti.

2-Web Tasarım Ankara  San. Ve Tic. A.Ş.