X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Sitesi Tasarımı Firması

                                                                       T.C.

……………………………….. Kaymakamlığı

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

 

Şikâyet Eden           : Web Sitesi Tasarımı

Vekili                         : Ankara Web Tasarım

Adresi                                   :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen         :

Adresi                                   :

Ş. Parasal Değeri   :

Konusu                      : Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin müvekkile iadesi                                     istemidir.

Açıklamalar             :          

            1- Her ay müvekkilin abonesi olduğu ……………….. ait olmak üzere ikametinin bulunduğu adresine kullandığı elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk edilmektedir. Bu faturalarda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığı tespit edilmiştir.

            2- Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun müvekkil gibi  dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, müvekkilin işlemediği bir suç ile kişisel onuru  zedelenmekte  ve şahsına atfen kusur izafe edilmektedir.  “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri Ankara Web Tasarım oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

            3- Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

 İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

            4- Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; müvekkilin elektrik faturalarına yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicinin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

Müvekkilin mağduriyeti nedeniyle haksız ve hukuka aykırı olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin müvekkile iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler    :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller       :Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal                         kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.

Sonuç ve İstem       :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli                       adı altında haksız ve hukuka aykırı olarak ve müvekkil tarafından                          ödenmiş olan ………….. .-TL toplam bedele,          müvekkil tarafından                              ödenen tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak                               sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının müvekkile                              iadesine, ayrıca müvekkil kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karşı taraf                       aleyhine  vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini saygıyla                             bilvekale arz ve talep ederim.