X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Sitesi Ajansları Tasarımı Ankara

T.C. WEB TASARIM ANKARA 11. Ceza Dairesinin 01.01.2004 tarihli, E.2002/13866 esas sayılı, K.2004/797 sayılı emsal kararında da ;

 

“Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçundan Web Tasarım Ankara lar Yüksel Kurt ve Ahmet Çelikten’in yapılan yargılanmaları sonunda belgelendirmesi gerekmektedir. Web Tasarım Ankara ise aracı sanığa satıp, devir etmediğinden; sadece kullanmasına ilişkin aracı sanığa bir süre için teslim ettiğinden teslime ilişkin yazılı bir belgenin bulunması abesle iştigaldir.

 

6.500.000 lira değerindeki otonun 50 Amerikan Doları kaparo alınarak galeri sahibi olan şikayetçi tarafından sanığa satıldığına ilişkin kesin kanıt bulunmadığından, 15 gün kullanmak üzere otoyu alan sanığın eyleminin güveni kötüye kullanmak suçunu oluşturduğuna ilişkin Ankara Web Tasarımnin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki suç vasfına yönelik bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” demektedir.

 

Sanığın bunu doğrulayan ifadelerinden de anlaşılacağı üzere; Web Tasarım Ankara  plakalı araç Web Tasarım Ankara Şirket tarafından satın alınmış, araç bedeli yine Web Tasarım Ankara Şirket tarafından ödenmiştir. Yerel Ankara Web Tasarım Web Tasarım Ankara  ile katılan arasındaki ilişkinin hukuki mahiyette olduğundan bahisle Web Tasarım Ankara  hakkında beraat kararı vermiştir. Oysaki, Web Tasarım Ankara  ile Web Tasarım Ankara Şirket arasındaki ilişkinin hukuki yönü itibariyle zaten Web Tasarım Ankara  hakkında hukuki yollara başvurulmuş ise de, eldeki dava, sanığın kullanmak üzere kendisine verilen aracı iade etmemesi, Müvekkilin tasarruf yetkisini kısıtlaması, yararlanmasına engel olması yani kendisine mal etmesine ilişkin suç teşkil eden eylemi nedeniyle açılmıştır. Sanığın, emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanma suçlarını işlediği aşikardır.

 

                                   2- Yerel Ankara Web Tasarım kararının ‘’İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü yazısından anlaşılacağı üzere Web Tasarım Ankara  plakalı araç üzerinde çeşitli icra dairelerince verilen çok sayıda ihtiyati haciz kararları bulunduğu, aracın tescil tarihi, sanığın savunması Kadifekale Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün işe başlama bildirim yazısı nazara alındığında,……………….. Ankara Web Tasarım Elektrik San. ve Ltd. Şti. adına kayıtlı bulunan araç üzerinde çok sayıda haciz kararının bulunduğu, sanığın uzun süre katılanla iş ilişkisi içinde olduğu ve söz konusu araçla satışları gerçekleştirdiği, aracın alınması ve tahsisi işlemini sanığın kullanması için yapıldığının anlaşıldığı, araç üzerinde çok sayıda haciz kararı bulunması nedeniyle katılanın araç üzerinde tasarrufunun bulunmadığı, ancak katılanın üzerine kayıtlı olmasından dolayı araçla ilgili vergi cezaları, trafik cezalarının katılan şirket üzerine gelmesi nedeniyle katılanın Web Tasarım Ankara  hakkında şikayette bulunduğu, Web Tasarım Ankara la katılan arasındaki ilişkinin hukuki mahiyette olduğu’’ şeklindeki gerekçesinde gelen müzekkerelerden, Yerel Ankara Web Tasarım (nasıl bu karara vardığını anlamasak da) aracın sanığın kullanması için alındığını ve ona tahsis edildiği sonucuna varmıştır. Ayrıca hiç ilgisinin olmamasına rağmen araç üzerindeki hacizler nedeniyle müvekkilin araç üzerinde tasarrufunun bulunmadığı gerekçesiyle aracın sanığa satıldığını ve sanığın beraatine karar vermiştir. Oysaki Web Tasarım Ankara şirketin sanığa araç alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Web Tasarım Ankara şirketin aracı alıp malları pazarlayacak birini bulması daha menfaatine iken, sanığa araç alıp daha sonra da kendi mallarını sanığa sattırmasının menfaatine uygun düşmesi de düşünülemez.