X

Yazar: 11 Mayıs 2016

Web Tasarım Firması

  1. Mahkemenizin, Ankara Web Tasarım Ltd.Şti.’ne hitaben yazılmış 07.03.2016 tarihli müzekkeresi ile; davacı SALAHATTİN CENGİZ’e ait maaş bordro asıllarının duruşma tarihine kadar sunulması istenmiştir.

 

Bu adreste faaliyet gösteren ve Davacının işvereni  olan şirket, Ankara Web Tasarım Ltd.Şti. değil, Ankara Web Tasarım. Tic. Ltd. Şti.’dir. Dava dosyasında davalı olarak husumet yöneltilen Ankara Web Tasarım Ltd.Şti. ünvanlı bir şirket bulunmamaktadır. Davacı, 02.11.2011-03.11.2012 döneminde ve 01.04.2013-31.05.2014 döneminde Müvekkil Şirket çalışanı olduğundan, işyeri kayıtları işbu dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Ancak, halihazırda Müvekkil Şirkete dava dilekçesinin tebliğ edilmemiş olduğunu da belirtmek isteriz.

 

  1. Cevaplarımız;

Davacı yan, 04.03.2016 tarihli dava dilekçesi ile müvekkil şirket nezdinde Ankara Web Tasarım çalışan davacının, 2011 Aralık ayında ve 2012 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında  SGK priminin ödendiğini ancak aynı ay içinde iptal edildiğini, davacının sigorta primlerinin müvekkil şirketçe eksik ödendiğini bu nedenle belirtilen aylarda çalıştığının tespiti ile, yatırılmayan primlerin davalı işyeri tarafından yatırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Davacı tarafın iddiaları yasal dayanaksızdır. Şöyle ki;

         

1.Davacının Müvekkil Şirket nezdindeki tüm çalışmaları SGK’na bildirilmiş ve sigorta primleri de ödenmiştir.

Davacı, Müvekkil işveren nezdinde 02.11.2011 tarihinde işe başlamış ve 03.11.2012 tarihinde işten ayrılmıştır. Davacının işe başladığı tarih itibariyle sigorta girişi yapılmış, çalıştığı dönemdeki tüm çalışmaları SGK’na bildirilmiş, sigorta primleri de tam ve eksiksiz ödenmiştir. Herhangi bir eksik günü bulunmamaktadır. (Ek-1: 2011-11 den 2012-11 dönemine kadar 13 adet SGK sigortalı hizmet listesi)

 

2.Davacı, işten ayrıldıktan birkaç ay sonra tekrar işe girmek istemiş, 01.04.2013 tarihli iş sözleşmesi ile başladığı işinden, 23.05.2014 tarihli istifa dilekçesi ayrılmıştır. Yani davacı, Müvekkil Şirkette kesintisiz değil aralıklı çalışmıştır. İstifa dilekçesinde de 01.04.2013 tarihinde çalışmaya başladığını, kendi isteği ile işinden istifa ettiğini kendi el yazısı ile beyan etmiştir.  (Ek-2:İşe giriş ve işten çıkış bildirgeleri, Ek-3:Davacının 23.05.2014 tarihli istifa dilekçesi, Ek-4:Nisan-2013 den Mayıs-2014’e kadar olan 14 adet ücret bordrosu, Ek-5:01.04.2013 tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi) Bu dönemde de aynı şekilde tüm çalışmaları eksiksiz SGK’na bildirilmiş primleri ödenmiştir.

 

Bu tarihler dışında Müvekkil Şirket nezdinde herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Diğer davalı SGK’dan celb edilecek davacının sigorta hizmet dökümü, sigortalı işe giriş bildirgesi, ve sigortalı çıkış bildirgeleri ile de davacı iddialarının mesnetsizliği anlaşılacaktır.  Davacının, sigorta primlerinin Web Tasarım Firması ödendiği ancak aynı ay içinde iptal edildiği, davacının sigorta primlerinin müvekkil şirketçe eksik ödendiği gibi bir durumda sözkonusu değildir.

 

Kaldı ki, sigorta primlerinin ödenmesi hususu davacıyı Ankara Web Tasarım ilgilendiren bir durum da değildir. SGK prim borcu olanlar hakkında SGK zaten işlem yapmakta alacağının tahsili cihetine gitmektedir. Sigorta primleri ödenmese dahi, SGK’na bildirimde bulunulan işçilerin sigortalılık süresi açısından bir sorun teşkil etmemektedir. Nitekim, davacı gibi diğer tüm çalışanların sigorta primleri ödenmiş olup, Müvekkil Şirketin sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

 

Hukuki  Nedenler  : İş Kanunu ve sair mevzuat

Hukuki Deliller       :

1-2011-11 ila 2012-11 arasındaki döneme ilişkin 13 adet SGK sigortalı hizmet listesi

2-Davacı yanın işe giriş ve çıkış bildirgeleri

3-Davacının 23.05.2014 tarihli istifa dilekçesi

4-Nisan-2013 ila Mayıs-2014 arasındaki döneme ilişkin 14 adet ücret bordrosu

5-01.04.2013 tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi

6-SGK kayıtları

7-Tanık

8-Bilirkişi incelemesi

9-Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma ve yargılama sırasında ortaya çıkacak hususlara ilişkin delil sunma haklarımız saklı kalmak  kaydıyla sair yasal deliller.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz Web Tasarım Firması nedenlerle, işbu haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 24.03.2016