X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Tasarım Firması Nasıl Yapılır

Ancak, belirlenen kıymet takdirlerine yasal süresi içerisinde itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

 

1- Müvekkile ait  Manisa İli, Salihli  İlçesi, Web Tasarım NAsıl Yapılır Caferbey mahallesi, 3120 ada, 6 nolu  parselde kayıtlı, 40.210.21 m2 alanlı bir katlı işyeri ve arsası, niteliğindeki taşınmaz üzerindeki  yazlık ev, bağ ve zeytinliğin muhtesat değeri ile zemin değerinin kıymetinin takdir edildiği 11.02.2016 tarihli bilirkişi raporunda ;  ‘’taşınmaz üzerinde bulunan bağ ve zeytinliğin, takip dosyasında ki tespit tarihi itibari ile muhtesat olarak toplam 50.000,00TL değerde olduğu belirlenmiştir. Takip dosyasındaki raporda yazlık ev, bağ ve zeytinliğin muhtesat değerleri ile zemin değerleri bir bütün halinde değerlendirilmiştir. (Bunların değeri arsa ile birlikte 925.000.00TL olarak belirlenmiştir. ) Bu nedenle, taşınmaz üzerindeki bağ ve zeytinliğin muhtesat olarak değerinin düşük , ya da yüksek belirlendiği hususunda herhangi bir kanaate varılamamıştır.’’  denilmektedir. Ancak tespite konu olan bağ ve zeytinlik alan 1. Sınıf tarım arazisidir. Bu alan üzerinde her türlü sulu tarım ekonomik olarak yapılmaktadır. Alan üzerinde her türlü tarım alet ve makineleri kullanılır. Bağ yüksek verimli bir bağdır. Zeytin ağaçları kapama bahçe usulüyle dikilmiş, ara ve mesafeleri teknik usuldedir. Zeytin ağaçları ürün verir yaştadır. Bu nedenle bilirkişi tarafından takdir edilen 50.000,00TL değer oldukça düşük olduğundan kabulü mümkün değildir.

 

2- Bilirkişiler tarafından, Manisa İli, Salihli  İlçesi, Web Tasarım Nasıl Yapılır mahallesi, 3120 ada, 6 nolu  parselde kayıtlı, 40.210.21 m2 alanlı bir katlı işyeri ve arsası, niteliğindeki taşınmaz için belirtilen kıymet takdirleri değeri oldukça düşüktür. Zira dava konusu taşınmaz ve üzerindeki yapılaşmaların, satış konusu taşınmazın, niteliği, mevkii, ulaşımı, civarındaki emsallerinin serbest piyasa alım-satım rayiçleri birlikte düşünüldüğünde; taşınmaz için takdir edilen değerin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim, bu taşınmaza denk dayanak gösterilen emsallerde satış değeri 7.000.000,00 TL -20.000.000,00TL. seviyesindedir. Değer tespiti yapılan taşınmaz, mevkisi , 40.210.21 m2 alanı, ulaşımı, ticari aktivitenin yüksek olduğu bölgede bulunması itibariyle, piyasa rayiç değerinin 15.000.000,00 dan aşağı olamayacağı aşikardır. Ankara Web Tasarım niz dosyası üzerinden alınan kıymet takdiri raporlarında belirtilen taşınmaz kıymet takdirleri ile taşınmaza emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri arasında fahiş miktarda fark bulunmaktadır. İşbu davaya konu taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri internet ortamında araştırılmış ve işbu dilekçemiz ekinde sunulmuştur.  Müvekkile ait taşınmazlara emsal olabilecek taşınmazların rayiç bedelleri internet ortamında ve emlakçılardan alınacak bilgilerle araştırıldığında anılı taşınmazların bedellerinin belirtilen miktarların çok üstünde olduğu görülecektir. Ankara Web Tasarım niz Web Tasarım NAsıl Yapılır dosyasında takdir edilen bedellerin söz konusu taşınmazların değerleri ile bağdaşmasının mümkün değildir.  Bilirkişi raporlarında takdir edilen taşınmaz bedelleri olağan piyasa rayicinin altında ve oldukça düşüktür.