X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Web Design Tasarım Uzmanı

Açıklamalar                         :

 

Sayın Bilirkişi 24.11.2015 tarihli raporda özetle “… TTK’nın ticari faize Web Tasarım Ankara ilişkin hükümleri TBK’ya göre özel hüküm niteliğinde olduğundan, TBK m. 120/2 ile akdi ve temerrüt faizine getirilen sınırlama ticari işlere uygulanamayacağı, ticari işlerde akdi ve temerrüt faizini de serbestçe belirlenebileceği, Kredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü resmi senetleri üzerinde yer alan senelik akdi faiz %36, temerrüt faizinin ise %72 olduğu, nakdi kredi tarihi ile hesap kat tarihi arasında akdi faiz uygulandığı, vergiler dahil ihtar tarihi itibari ile bakiye borcunun 11.758.746,75 TL sı olarak hesaplandığı, ihtar tarihi ile icra takip tarihi arasında sözleşmede yer alan faiz oranı üzerinden hesaplama yapılarak takip tarihi ile 13.907.069, 79 TL olarak hesaplandığı ‘’şeklinde tespitte bulunmuştur.  24.11.2015 tarihli işbu Bilirkişi Raporu hukuka aykırı olup kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

 

Davacı Banka tarafından talep edilen alacak kalemleri incelendiğinde; Ankara Web TasarımKredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü resmi senetleri üzerinde yer alan senelik akdi faiz %36, temerrüt faizinin ise %72 dir. %36 akdi faiz ile  %72 temerrüt faiz miktarları/oranları fahiş oranda olup, TBK 88. ve TBK 120. maddelerine aykırıdır. Sayın bilirkişinin  TTK’nın Ankara Web Tasarım ticari faize ilişkin hükümleri özel hüküm niteliğinde olduğundan, TBK madde 120/2 ile sınırlanamayacağı tespiti hukuka aykırıdır. Zira para ticareti yapan bankalar, kredi işlemlerinde satıcı durumunda olup, sattığı paranın bankaya zararsız olarak dönmesini sağlamak amacı ile sözleşmeye konulan ve satın alan müşterinin de kabulündeki bu koşulların, faiz oranlarının doğruluk ve Ankara Web Tasarım dürüstlük kurallarına uygun olması yasanın emredici bir hükmüdür ( M.K. madde 2) Yargıtay kararları da bankaların belirleyeceği faiz oranlarının kredi Web Tasarım Uzmanı müşterisinin ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı, ahlaka aykırı, emredici hukuk kurallarına aykırı olamayacağı yönündedir.

 

Bankaların kredi sözleşmelerine dayanarak yaptıkları işlemlerin, Ankara Web Tasarım ahlaka,Web Tasarım Uzmanı hakkaniyete, iyiniyet kurallarına aykırı olmaması esas olup; kişinin Anayasal hakkı olan ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı işlemlerde bulunması kabul edilemez.

 

6098 sayılı TBK 88. Maddesindeki ’Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak Ankara Web Tasarım yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’ hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. Maddesinde de aynen ‘Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.  Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı Web Tasarım Uzmanı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.’düzenlemesine yer vermiştir.

 

TBK m.88/1 hükmünün gönderme yaptığı mevzuat, 3095 sayılı Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundur. 3095 sayılı FK m.1 gereğince, “Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır(f.1). Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir (f.2)”. Bakanlar Kurulu, 19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı kararı FK m.1/2 hükmünde tanınan yetkisine dayanarak 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu oranı %9 olarak belirlemiştir. Sonuç olarak, günümüzde TBK m.88/1 hükmünün yaptığı atıf nedeniyle anapara faizine uygulanacak olan oran %9’dur.