X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Web Tasarımcı Tasarımı

 

Açıklamalar              :

 

1.Öncelikle ve tekrarla belirtmek isteriz ki; davacı tarafın, iş akdinin Müvekkil Şirket tarafından ihbarsız ve haksız olarak feshedildiği iddiası gerçeğe aykırı olup, davacı kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez. Zira, Müvekkil Şirket, davacının iş akdini feshetmiş değildir, aksine davacı taraf, hiçbir mazeret bildirmeksizin, işverenine haber vermeksizin ve izin almaksızın işine devam etmemiş olup; bu durumda devamsızlık nedeniyle Müvekkil Şirket’in fesih hakkı doğar ki, davacının iş akdi 10.01.2014 tarihinden itibaren işverenine haber vermeksizin, izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlık yapmış olması nedeniyle Müvekkil Şirket tarafından Aydın 2. Noterliğinden keşide edilen 24.01.2014 tarihli 1979 yev. nolu cevabi ihtarname/ihbarname ile Müvekkil Şirketçe haklı nedenle feshedilmiştir. Bu durumda, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmadığından, bu talebin redid gerekir.

2.Davacı taraf itirazları gözönünde bulundurularak hazırlanmış olan  17.08.2015 tarihli bilirkişi ek raporunda Ankara Web Tasarım haklı olarak ; “….Davacı tarafın dava dilekçesinin 1. Maddesinde “davalı işyerinde hafta içinde 8.30-18.30 saatleri arasında 1/2 saat mola vererek, cumartesi günü 8.30-13.00 saatleri arasında çalıştığını” beyan ettiği, başkaca hiçbir açıklama ve beyanda bulunulmadığı yine dilekçenin 4. Maddesinde “normal mesailer yanında fazla mesailer yapmıştır” şeklinde genel anlamlı, somut bir çalışma saati bildirmeden iddiasının tekrarı mahiyetinde beyanlarda bulunduğu, tekrar tekrar incelenmesine rağmen davacı vekilinin dava dilekçesinde, davacının beyan ettiği çalışma saatleri dışında yapmış olduğu fazla çalışmaların şekil ve süresi hakkında hesaplamaya elverişli bir şekilde anlaşılabilir açıklıkta net bir anlatımda bulunulmadığı, salt kendi tanıklarının ifade ettiği 20.00-21.00 kadar çalışma yaptığı iddia ve beyanına somut bir şekilde rastlanmadığı, bilirkişinin Web Tasarımcı tanık beyanlara dayanarak, talebi aşan, istenmemiş bir sürenin hesabını resen yapamayacağı, bu nedenle ilk düzenlenen rapordaki hesaplamada herhangi bir usulsüzlük ve yanlışlık bulunmadığı…” ifade edilmiştir.

Bilirkişi tarafından da haklı olarak tespit edildiği üzere, davacı tarafın dava dilekçesinde davacının ” Web Tasarım sabah 08:30-18:30 (yarı dinlenme) ve cumartesi günleri 08:30-13:00 saatleri arasında çalıştığının” kabul ve beyan edilmesi ve davacı tanıklarının bu husustaki gerçeğe aykırı, taraflı ve ne koparsak kardır mantığıyla verdiği ifadelerinin dışlanması usul ve yasaya uygundur.

Zira davacı tarafın fazla çalışmaya yönelik 24.02.2015 tarihli itiraz dilekçesi gözönünde bulundurularak alınan 17.08.2015 tarihli Ek Bilirkişi raporu da daha önce alınan 19.01.2015 tarihli bilirkişi raporunu teyit eder niteliktedir.  17.08.2015 tarihli Ek Bilirkişi raporunda Sayın Bilirkişi ‘’ Tekrar tekrar incelememize rağmen davacı vekilinin dava dilekçesinde, davacının beyan ettiği çalışma saatleri dışında yapmış olduğu fazla çalışmaların şekli ve süresi hakkında hesaplamaya elverişli bir şekilde anlaşılabilir açıklıkta, net bir anlatımda bulunmamıştır. İtiraz dilekçesinde ifade ettiği, davacının kendi tanıklarının ifade ettiği saat 20:00-21:00 kadar çalışma yaptığı iddia ve beyanına somut bir şekilde rastlanmamıştır. Bilirkişi tanık beyanlarına dayanarak, talebi aşan, istenmemiş bir sürenin hesabını resen yapamaz. Bu nedenle yapmış olduğumuz ilk raporumuzda ki  hesaplamada bir usulsüzlük ve yanlışlık bulunmamaktadır.’’  şeklindeki tespiti, davacının bu şekilde, iddasını genişlettiğini ve dava dilekçesinde, davacının itiraz dilekçesinde iddia ettiği fazla çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir beyanının olmadığını açıklığa  kavuşturmuştur.   Daha öncede ifade ettiğimiz üzere; davacı Web Tasarımcı tarafın 24.02.2015 havale tarihli dilekçesindeki beyanlarının hiçbir yasal dayanağı bulunmamakta ve tarafımızca kabul edilmemekte,  iddianın genişletilmesine muvafakat etmemekteyiz. Zira, davacının işe devamsızlığı öncesinde Web Tasarımcı uzunca bir sure boyunca Müvekkil Şirketin hiçbir faaliyeti bulunmamakta olduğundan, davacı ve diğer çalışanlar bırakın fazla çalışmayı , normal günlük mesai saatleri içerisinde dahi hiçbir iş görmeksizin birbirleri ile sohbet ederek mesai saatlerinin bitmesini beklemişlerdir. Davacı tanıklarının gece  “sabaha kadar” (!) çalıştıkları şeklindeki gerçeğe aykırı beyanları sonrasında Davacı taraf birdenbire 24.02.2015 tarihli itiraz dilekçesi ile dava dilekçesinde bulunmayan fazla çalışma talebini iddianın genişletilmesi yasağına aykırı ileri sürmüştür. Nitekim Bilirkişinin de usul ve yasaya uygun olarak tespit ettiği üzere; Bilirkişi tanık beyanlarına dayanarak, talebi aşan, istenmemiş bir sürenin hesabını resen Web Tasarımcı yapamayacağından davacı tarafın 24.02.2015 havale tarihli dilekçesindeki beyanlarının/taleplerinin reddi gerekir. Bilirkişi raporunun fazla çalışmaya yönelik tespitlerine aynen katılmaktayız.

Ayrıca, açıkça yalan beyanda bulunan tanıklar hakkında yalancı tanıklık yapmaktan dolayı Sayın Mahkemenizce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

  1. Yukarıda arzettiğimiz üzere, davacı normal çaslışma saatinde dahi işgörmediğinden ne fazla çalışma yapmasına, ne de genel tatilde çalışmasına ihtiyaç bulunmamakta olup, böyle bir çalışma da yapmamıştır. Bilirkişinin, davacının Müvekkil Şirkete ait işyerinde genel tatillerde çalıştığından bahisle Müvekkil Şirketten alacaklı olduğuna yönelik tespitini Kabul etmiyoruz.

4.Ayrıca, bilirkişinin, davacı lehine yıllık izin ücret alacağı tespiti de usul ve yasaya aykırı olup reddi Ankara Web Sitesigerekmektedir. Zira davacı, Müvekkil Şirkete ait işyerinde çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerini kullanmıştır. Kaldı ki, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Müvekkil Şirket nezdinde yaklaşık 5 sene boyunca çalıştığını iddia eden davacı tarafın, bu 5 yıl boyunca hiç yıllık izin kullanmaması hayatın olağan akışına aykırı olup; bir kişinin bu kadar uzun süre hiç izin almadan çalışması mümkün değildir. Bu nedenle; davacı tüm yıllık izinlerini kullanmış olduğundan, Müvekkil Şirket nezdinde doğmuş yıllık izin ücreti veya başkaca herhangi bir ad altında hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

Sonuç ve İstem          : Yukarıda izah edilen nedenlerle; 17.08.2015 tarihli Ek-Bilirkişi raporu doğrultusunda davacının iddiasının genişletilmesi olan itiraz dilekçesinde konu edilen fazla çalışma saatlerine ilişkin talebinin; ve işbu haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 07.10.2015